കാറും കോളും

കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിൽ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും സാധ്യതകൾ ഐ എം ഡി, ഇൻകോയിസ് എന്നീ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊച്ചിൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കുസാറ്റ്) അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയത്.

കേരളത്തിൽ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴയുടെ സാധ്യതകൾ

കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിൽ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള കാറ്റിന്റെയും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാറ്റിന്റെയും വേഗത