കാറും കോളും

കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിൽ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള തിരമാലയുടെയും കാറ്റിന്റെയും സാധ്യതകൾ ഇൻകോയിസ് തയ്യാറാക്കിയത്.