വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും

തിരുവനന്തപുരത്തെ വേലിയേറ്റത്തിന്റെയും വേലിയിറക്കത്തിന്റെയും സമയവിവരം. ജലനിരപ്പിലെ മാറ്റം മീറ്ററിൽ (m) :