വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും

തിരുവനന്തപുരത്തെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും                                76.933 കിഴക്ക് അക്ഷാംശം 8.467 വടക്ക് രേഖാംശം 

chart (1)

Screenshot 2019-02-20 08.44.29.png