കടലോരവർത്തമാനം

കടൽ അപകടമുണ്ടായി മൂന്നു നാളുകൾക്കുശേഷം രക്ഷപ്പെട്ടു കരയിലെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം..


അവതരണം : വിപിൻ ദാസ് അവതരണ സഹായം : മേരി അനീറ്റ