ഞങ്ങളെപ്പറ്റി | About us

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കടലിൽ പോകുന്നവർക്കായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമുദ്രവിവരസേവന കേന്ദ്രവും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ വിഭാഗവും നൽകുന്ന അറിയിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നൽകുന്നു.

ഈ അറിയിപ്പുകൾ ഫോണിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനായി 9266744111 എന്ന നമ്പറിൽ ഡയൽചെയ്യുക ഫോണിൽ എൻഗേജ്ഡ് ടോൺ ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക.ഒരു കാൾ ബാക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസത്തെ സമുദ്ര കാലാവസ്ഥ ലഭിക്കും . വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാനായി 9446536481 നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒന്നുമെഴുതാതെ അയക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ Facebook.com/radiomonsoon,  ട്വിറ്ററിൽ Twitter.com/radiomonsoon എന്നീ വിലാസങ്ങളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

ഈ സേവനം നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതു പുതുക്കുറിച്ചിയിലെ റേഡിയോ മൺസൂൺ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഗവേഷകരുടെയും, അധ്യാപകരുടെയും, മാധ്യമപ്രവവർത്തകുരുടെയും ഒരു ചെറിയ സംരംഭമാണിത്. റേഡിയോ മൺസൂൺ 2014-ൽ സസ്സെക്സ് ഇന്നോവേഷണന്റെ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യാപരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സസ്സെക്സ് സുസ്ഥിരതാഗവേഷണ കര്‍മ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യവും, ലഭ്യവും, പ്രാവർത്തികവുമായ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങളൊരുക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗവും, ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവനകേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സും, കേരളം ദുരന്തമിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു.

Monsoon weather radio is an experiment run by scientists, journalists and seagoing fishers. We get weather, wind, and sea state data from government agencies and make local language bulletins. These bulletins are played over free phone calls, WhatsApp messages, Facebook updates and tweets – and as word of mouth! Then we listen to our listeners to learn what weather means for them, how they respond to it and how to make forecasts better and more relevant. We work in Thiruvananthapuram district of Kerala. Radio Monsoon was started as part of a Sussex Innovation project in 2014, and later it collaborated in a Sussex Sustainability Research Programme research project to develop better forecasts for artisanal fishers. We worked closely with the Indian Meteorological Department, the Indian National Centre for Ocean Information Services and the State Disaster Management Authority of Kerala.

                                               
Powered by the newsroom audio editor, Hindenburg Broadcaster