നമ്മളറിയാൻ

കുഫോസിൽ പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ

കേരള ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പി.എച്ച്. ഡി, പി.ഡി.എഫ് പ്രോഗാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് 20% റിസർവേഷൻ
കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2020 ഏപ്രിൽ 30

കേരള ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ (കുഫോസ്) ഫിഷറീസ് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം.എഫ്.എസ്. സി, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം, ഫുഡ് സയൻസ്& ടെക്‌നോളജി, ബയോടെക്‌നോളജി, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ്, മറൈൻ മൈക്രോ ബയോളജി തുടങ്ങിയ 12 ഓളം വിഷയങ്ങളിൽ എം.എസ്. സി ബിരുദത്തിനും , ഹ്യൂമൻ റിസോർസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, എനർജി മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എം.ബി.എ ബിരുദത്തിനും , മാരിടൈം ലോയിൽ എൽ.എൽ.എം ബിരുദത്തിനും, വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എംടെക്, പി.എച്ച്. ഡി, പി.എഡി.എഫ്.പ്രോഗാമിനും വേണ്ടിയുള്ള കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി 2020 ഏപ്രിൽ 30 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻട്രൻസിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ 👇🏼

http://www.kufos.ac.in

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് 20% സംവരണവും ഫിഷർമെൻ സ്കോളർഷിപ്പും, ഫീ ആനുകൂല്യവും ഉള്ളതിനാൽ മത്സ്യമേഖല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക.