കടൽത്തുടി

കടലെഴുത്തിന്റെയും കടപ്പറപ്പാസയുടെയും വിശേഷങ്ങളുമായി തീരത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ Anilkumar David