കടലിന്റെ സ്ഥിതി

ശബ്ദം

IMG_0076

റേഡിയോ മൺസൂൺ

2019 ഫെബ്രുവരി 21 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്ക് ഇറക്കിയ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രവിവരസേവനകേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗം ഐ എം ഡിയും അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്:

വ്യാഴാഴ്ച കാറ്റ് പൊതുവെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിന്നും. 18 മുതൽ 27 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ – കാറ്റു മണിക്കൂറിൽ 36 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയാർജ്ജിക്കാം.

വെള്ളിയാഴ്ച കാറ്റ് പൊതുവെ വടക്കു കിഴക്കുനിന്നും. 18 മുതൽ 27 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ – കാറ്റു മണിക്കൂറിൽ 36 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയാർജ്ജിക്കാം.

തിരമാലകൾ നാലടി വരെ ഉയരത്തിൽ തീരക്കടലിൽ പൊതുവെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും. ഉൾക്കടലിൽ തീരത്ത് നിന്നും ൨൦ കിലോമിറ്ററിനും അപ്പുറം തെക്കുകിഴക്കുനിന്നും തിരമാലകളുണ്ടാവാം.
ഉൾക്കടലിൽ വ്യാഴാഴ്ച അങ്ങിങ്ങായി മഴയുണ്ടാകാം – കാണാവുന്നദൂരം 11 കിലോമിറ്ററോളം. വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ – കാണാവുന്ന ദൂരം 15 കിലോമിറ്ററോളം.

അടുത്ത അറിയിപ്പു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്‌ക്കുശേഷം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.